Správa osobných údajov

Tento dokument rieši vzťah medzi webstránkou a jej návštevníkom. Berie do úvahy ochranu osobných údajov, pravidlá používania stránky, zásady používania cookies, a to všetko v súvislosti s GDPR nariadením, Cookie Directive, ePrivacy, EU Cookie Law, Zákona o elektronických komunikáciách, Európskeho kódexu elektronických komunikácií, Zákona o ochrane osobných údajov a iných súvisiacich predpisov.

Vážime si vaše súkromie

Naše webstránky používame výhradne na jednosmernú komunikáciu a statickú prezentáciu, a preto neukladáme cookies alebo akékoľvek iné identifikátory, skripty, pixelové značky, webové majáky. Svojich návštevníkov nesledujeme, nemeriame návštevnosť našich stránok ani ich akékoľvek iné používanie, neukladáme ani nesledujeme akékoľvek informácie o návštevníkoch vrátane ich IP adresy alebo akýchkoľvek iných osobných údajov. Naša spoločnosť a ani technológie, ktoré na našich stránkach používame, neuchovávajú a nepristupujú k informáciám v koncovom zariadení užívateľa, nespracúvajú osobné údaje. Všetky nastavenia prehliadania našich stránok si viete upraviť výlučne nastavením svojho prehliadača webových stránok. Pravdivosť týchto tvrdení si viete overiť aj pomocou rôznych online služieb, ktoré sú určené na overovanie používania cookies webovými stránkami. Túto funkcionalitu taktiež poskytujú aj niektoré internetové prehliadače.

Používanie

Prevádzkovateľom internetových stránok na tejto doméne je spoločnosť BIZ1 s.r.o. so sídlom Diamantová 11, 04011 Košice, Slovensko, IČO: 50963384, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel SRO, vložka číslo 41685/V. Telefónne číslo: +421903978083. Návštevník nesie náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu na tieto stránky. Obsah stránok je chránený autorským právom prevádzkovateľa alebo tretích osôb a akékoľvek jeho použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku uverejnenia alebo použitia neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych informácií tvoriacich obsah webových stránok.

Kontaktný formulár

Osobné údaje, ktoré budú prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytnuté v rámci využitia kontaktného formulára, nebudú zverejnené, slúžia výhradne za účelom nadviazania kontaktu, budú spracované do doby nadviazania kontaktu. Pri ich spracovaní nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani tretím osobám. Kontaktné formuláre nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

Aktualizácia

Tento dokument bol aktualizovaný našou spoločnosťou dňa 17. 03. 2022 a platí celosvetovo pre všetkých návštevníkov.