Upozornenie

Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webovej stránky spoločnosti BIZ1 s.r.o. a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. BIZ1 s.r.o. si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke upraviť alebo zmeniť. Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte, prosím, túto webovú stránku.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom tejto webovej stránky je spoločnosť BIZ1 s.r.o., Diamantová 11, 040 11 Košice, IČO: 50963384, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, vložka číslo 41685/V. Túto webovú stránku tvoria webové stránky prevádzkované na doménach druhej úrovne rpa1.sk.

Používanie stránok

Používateľom webovej stránky je každý, kto si pomocou vlastných technických prostriedkov vyžiada zobrazenie ktorejkoľvek stránky tejto webovej stránky. Spoločnosť BIZ1 s.r.o. umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej stránky iba na vlastné používanie pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva. Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok ďalšieho použitia informácií a materiálov, publikovaných na tejto webovej stránke, je potrebné konzultovať so spoločnosťou BIZ1 s.r.o.

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na tejto webovej stránke sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť najmä o ponuke produktov spoločnosti BIZ1 s.r.o. a jej partnerov, ale aj o jej ďalších aktivitách a službách. Tieto informácie a materiály majú informatívny charakter a BIZ1 s.r.o. nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe použitím týchto informácií.

Obchodné informácie

Záväzky a povinnosti spoločnosti BIZ1 s.r.o. v súvislosti s ňou poskytovanými produktmi, službami a činnosťami sa riadia výlučne zmluvnými vzťahmi, na základe ktorých sa poskytujú.

Nezáväzná objednávka

Objednávka realizovaná prostredníctvom zverejneného formulára je nezáväzná, pre jej záväznosť je potrebné ju zo strany objednávateľa písomne potvrdiť. Nezáväzná objednávka slúži ako podklad pre vypracovanie cenovej ponuky. S údajmi poslanými cez formulár nezáväznej objednávky sa bude narábať podľa ustanovení zák. č. 84/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov na tejto webovej stránke sú dostupné na tejto stránke.

Cookies

Zásady používania súborov cookie na tejto webovej stránke sú dostupné na tejto stránke.

Informácie o autorských právach

Copyright © 2021 BIZ1 s.r.o. Všetky práva vyhradené.