Pri príchode na našu stránku máte možnosť zvoliť si, aké z Vašich osobných údajov a v akom rozsahu budú spracovávané nami, ale aj tretími stranami, a to vyjadrením súhlasu alebo nesúhlasu s takýmto spracovávaním. Všetky Vaše osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach, sú spracovávané v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (GDPR). Pokiaľ si neviete zvoliť Vami požadovanú kombináciu spracovávaných a nespracovávaných údajov, ste povinný naše stránky bezodkladne opustiť. Ak tak neurobíte, budete znášať všetky dôsledky tohto konania. V opačnom prípade si zvoľte Vami požadovanú kombináciu spracovávaných/nespracovávaných údajov a vyjadrite súhlas s ich spracovávaním.

K spracovávaniu akéhokoľvek Vášho osobného údaju musíte vyjadriť súhlas ešte predtým, než začne byť spracovávaný. Bez vyjadrenia súhlasu nespracuvávame žiadne osobné údaje. Ku každému súhlasu sa viažu aj podmienky spracovávania konkrétnych osobných údajov, ktoré sa chystáte poskytnúť.

V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí, týkajúcich sa spracovávania osobných údajov našou spoločnosťou, nás prosím kontaktujte.